(Chinhphu.vn) - Việc xác định cây trồng chính làm căn cứ tính mức bồi thường do địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về trồng trọt và giá trung bình tính bồi thường được xác định tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Quốc Việt (Quảng Ngãi), Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định, đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Tuy nhiên cách hiểu và áp dụng ở các tỉnh lại không giống nhau. Ông Việt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp 2 nội dung ông thấy còn chưa rõ ràng như sau:

Thứ nhất: Năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương.

Thứ hai: Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Về nội dung thứ nhất, ông Việt muốn biết, ông có thể hiểu nội dung trên theo phương án nào?

- Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác định một “loại cây trồng chính” của địa phương mình, xác định năng suất của loại cây trồng đó, áp dụng năng suất của loại cây trồng đó cho tất cả các loại cây hàng năm khác tại nơi có đất thu hồi.

- Phương án 2: Cơ quan có thẩm quyền xác định cây trồng chính trên thửa đất bị thu hồi, xác định năng suất của cây trồng đó tại địa phương mình là bao nhiêu, áp dụng tương ứng với từng thửa đất cụ thể.

- Phương án 3: Cơ quan có thẩm quyền xác định năng suất của từng loại cây trồng ở “chính tại địa phương mình”, áp dụng năng suất cụ thể ứng với từng loại cây trồng trên từng thửa đất bị thu hồi.

Về nội dung thứ hai, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá trung bình là giá tại thời điểm giao dịch đầu tiên hay cuối cùng trên thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp đó? Giá tại thời điểm thu hồi đất được xác định là giá tại thời điểm có thông báo thu hồi đất hay tại một thời điểm cụ thể nào khác?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: “Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì việc xác định cây trồng chính làm căn cứ tính mức bồi thường do địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Giá trung bình tính bồi thường đối với cây trồng hàng năm được xác định tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cây hàng năm , bồi thường , thu hồi đất